Oljen i Barentshavet: Avsløringer om hemmelighold setter OED i dårlig lys


Oljen i Barentshavet: Avsløringer om hemmelighold setter
Oljen i Barentshavet: Avsløringer om hemmelighold setter OED i dårlig lys Anders Bjartnes Avsløringene om at Ola Borten Moe holdt tilbake informasjon overfor Stortinget om den økonomiske usikkerheten knyttet til olje i Barentshavet er pinlige både for Olje og Energidepartementet og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.


Prop. 1 S UD (2012-2013) – regjeringen.no
OED. Geologisk kartlegging – øst i Barentshavet, ved Jan Mayen og i det nordøstlige Norskehavet 1. 290 000. 130 000. Kunnskapsinnhenting og konsekvensutredninger. 34 000. 3 000. Sum OED . 324 000 . 133 000. FD. Bygging av nye stasjoner til grensevakten i Sør-Varanger . 37 000. 112 000. Sum FD. 37 000. 112 000. KUD. Kultursamarbeid i …


Gjennomgang av de etiske retningslinjene for Oljefondet …
” Slike avsløringer var viktige for at de etiske retningslinjene til slutt ble vedtatt av Stortinget i 2004. Hensynet til menneskerettigehetene og faren for alvorlige miljøødeleggelser har siden opprettelsen av de etiske retningslinjene stått sentralt og gjenspeiles i dagens retningslinjer.


Innst. 9 S (2009-2010) – stortinget.no
Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.


Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge. (…) (regjeringen.no)Underliggende etater (regjeringen.no). Helseministeren utfordres på pillemisbruk (nrk.no 8.11.2013) – Mange psykisk syke blir ekstremt overmedisinert …


St.prp. nr. 1 (2008-2009) – regjeringen.no
St.prp. nr. 1 (2008-2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 100-172 Inntektskapittel: 3100 Til innholdsfortegnelse


NSD – Norsk senter for forskningsdata
· stille krav om at søknader om leteboring skal inneholde en utredning av konsekvensene ved helårsdrift. · ikke åpne for olje- og gassleting utenfor Lofoten og Vesterålen. · at økt petroleumsaktivitet i Barentshavet først kan skje når oljeselskapene har utviklet en teknologi for absolutt null-utslipp til sjø og det foreligger en helhetlig forvaltningsplan som ivaretar fiskeri- og …


Møte onsdag den 7. desember 2016 – stortinget.no
Så det kartet som presenteres om at dekningen er så god, stemmer ikke med folks opplevelse, og det er det Senterpartiet tar på alvor. NAF spurte sine medlemmer, og på to uker fikk de 1 000 meldinger tilbake om at det var dårlig dekning. Så det er ikke bare antennefeil, men det er også hull i dekningen, og det er det viktig at vi tar med oss.


fiendtlig forbund? – fellesforbundet for sjøfolk | slideum.com
Vi ser nesten daglig at andre forbund ikke setter pris på oss, men vi er storsinnet nok til å la det passere. Men når usannhetene overstiger et visst nivå, da må vi på banen for å forklare og forsvare oss. I Dråpen, på hjemmesidene våre og i andre forbundsblader kan dere lese om hvor utrolig dårlige enkelte opplever arbeidet FFFS gjør.


Dagsnytt 18 – Podcast Addict
Dagsnytt 18 er P2s populære debatt-program. Her får du høre de viktigste debattene, aktuelle intervjuer og analyser. Dagsnytt 18 sendes direkte på P2 og på NRK2 mandag til fredag kl. 18:00 til 18:59. Programledere er Sigrid Sollund, Fredrik Solvang og Espen Aas.